جهت مشاهده صحِح فايل‌ها فونت زير را نصب نمائيد ايمني
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

 • آزمايشگاه

  درس

  فصل اول - ساختار اتم و آرايش الكتروني اتم‌ها

  انيميشن‌ابتدای فصل

  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم
  فعاليت 1
  قسمت چهارم
  فعاليت 2
  فعاليت 3
  فعاليت 4
  قسمت پنجم
  فعاليت 5
  فعاليت 6

  آزمون فصل 1

  فصل دوم - پيوندهای شيميايی

  انيميشن‌ابتدای فصل

  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم
  فعاليت 1
  فعاليت 2
  فعاليت 3
  فعاليت 4
  فعاليت 5
  فعاليت 6
  فعاليت 7
  قسمت چهارم
  فعاليت 8
  فعاليت 9
  فعاليت 10
  فعاليت 11
  فعاليت 12
  فعاليت 13
  فعاليت 14
  قسمت پنجم
  فعاليت 15
  فعاليت 16
  فعاليت 17
  فعاليت 18
  فعاليت 19

  آزمون فصل 2

  فصل سوم - ويژگی‌های پيوندهای كووالانسی

  انيميشن‌ابتدای فصل

  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم
  فعاليت 1

  آزمون فصل 3

  فصل چهارم - نيروهای‌جاذبه بين مولكولی

  انيميشن‌ابتدای فصل

  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم
  قسمت چهارم

  آزمون فصل 4

  فصل پنجم - انرژی و واكنش‌های شيميايی

  انيميشن‌ابتدای فصل

  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم
  قسمت چهارم

  آزمون فصل 5

  فصل ششم - محلول‌ها

  انيميشن‌ابتدای فصل

  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم

  آزمون فصل 6

  فصل هفتم - سرعت واكنش‌های شيميايی و عوامل موثر برآن

  انيميشن‌ابتدای فصل

  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم
  قسمت چهارم

  آزمون فصل 7

  فصل هشتم - تعادل شيميائی‌از ديدگاه كيفی‌و كمی

  انيميشن‌ابتدای فصل

  قسمت اول
  قسمت دوم
  قسمت سوم
  قسمت چهارم
  قسمت پنجم

  آزمون فصل 8

   
  تهيه شده در شركت | چندرسانه‌اي نگارستان | .