به سايت ما خوش آمديد.

برای شما دانش آموزان آرزوی موفقیت داریم .

 

 

 Monday 21 September 2020 
 دوشنبه 31 شهريور 1399 


 

فيزيک سال دوم


      اندازه گيري
      حرکت شناسي
      ديناميک
      کاروانرژي
      ويژگيهاي ماده
      گرما و قانون گازها