به سايت ما خوش آمديد.

برای شما دانش آموزان آرزوی موفقیت داریم .

 

 

 Monday 21 September 2020 
 دوشنبه 31 شهريور 1399 


 

فيزيک سال سوم


      ترموديناميک
      الکتريسيته ساکن
      جريان الکتريکي و مدارهاي جريان مستقيم
      مغناطيس
      القاي الکترومغناطيسي