next
Home
Back

سال سوم ریاضی> فصل سوم-الکتریسیته الکتریکی> آموزش

جدول رنگ مقاومتها و ضريب مربوط به آنها

ضريب   

شماره

  رنگ 

ضريب 

شماره

رنگ

7

بنفش

1

0

سياه

8

خاكستري

1

قهوه‌اي

9

سفيد

2

سرخ

 

طلايي

3

نارنجي

 

نقره‌اي

4

زرد

 

 

 

5

سبز

 

 

 

6

آبي

مثال: اندازه مقاومتهاي زير چند اهم است؟

پاسخ:

 

آزمايش: ابتدا با استفاده از جدول و سپس با به كارگيري اهم‌سنج، مقاومت ده نمونه از مقاومتهايي را كه در آزمايشگاه در اختيار شماست، بدست آوريد و نتيجه را در جدول قرار دهيد.

R از روي رنگها R با استفاده از اهم‌سنج رديف
       
       
       
       

مثال: در كدام گزينه مقاومت داده شده بزرگتر مي‌باشد؟

پاسخ: از رابطه براي هر كدام از گزينه‌هاي 1 و 2 و 3 و4 به ترتيب مقاومتهاي و و و حاصل مي‌شود. پس مقاومت داده شده در گزينه 4 از ساير گزينه‌ها بزرگتر است.