معادله نيروي وارد بر يك نوسانگر به جرم 100grبه صورتاست. اگر انرژي مكانيكي كل برابرباشد، حداكثر سرعت اين نوسانگر چند متر بر ثانيه است؟

2-

1-

4-

3-